Zameranie Nadácie Prameň

 1. podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 2. podporovať realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 3. podpora rozvoja školstva, vedy a vzdelania,
 4. podpora rozvoja telovýchovy a športu,
 5. podpora filantropie,
 6. podpora rozvoja sociálnej sféry spoločnosti,
 7. podporovať zlepšenie kvality života na Slovensku,
 8. podpora rozvoja medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
 9. podpora rozvoja európskej integrácie,
 10. individuálne určená humanitná pomoc,
 11. podpora rozvoja podnikateľského prostredia.

Aktivity

Svoj účel plní nadácia najmä pomocou nasledovných aktivít:

 1. poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám,
  vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby,
 2. podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti , ktorá súvisí s aktivitami podľa ods. 1.

 

Menu