Konto ľudí dobrej vôle

Fotografia z akcie Dni ľudí dobrej vôle 2008

Zámer projektu

Konto ľudí dobrej vôle Nadácia Prameň zriadila na získavanie prostriedkov formou verejnej zbierky, ktorá je povolená Ministerstvom vnútra SR a prebieha od 1.7. do 31.12. na celom území Slovenskej republiky. Na uvedené „Konto“ je možné prispievať finančnými prostriedkami:

  1. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet v Slovenskej sporiteľni
    číslo 633843980/0900 – neobmedzená výška príspevku
  2. zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 807 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko. Zaslaním prázdnej SMS správy prispeje každý darca sumou 1 Euro na Konto ľudí dobrej vôle a operátori je odvedú na účet verejnej zbierky v plnej výške.

Ciele projektu

Verejnoprospešný účel konania zbierky:

  • podpora a rozvoj vzdelávania vytvorením grantového systému na pomoc študentom stredných a vysokých škôl zo sociálne slabších rodín
  • ochrana zdravia formou pomoci zdravotníckym zariadeniam a jednotlivcom pri nákupe prístrojov a pomôcok potrebných pri liečbe pacientov
  • pomoc postihnutým živelnými pohromami

Žiadatelia o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle predložia vyplnené a podpísané tlačivo:

Žiadosť o grant – fyzická osoba

alebo

Žiadosť o grant – právnická osoba

Z konta ľudí dobrej vôle môžu byť podporení aj študenti SŠ a VŠ zo sociálne slabších rodín formou štipendia určeného na čiastočné krytie nákladov spojených so štúdiom.

Formuláre

Termín predkladania žiadosti: celoročne.

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle FO

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle PO

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti

Potvrdenie o príjme z daňového priznania

Menu