V slovenskom Betleheme

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 807 v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 prispejete sumou 1 EURO na Konto ľudí dobrej vôle.

Pomôžte nám pomáhať.

Ďakujeme

V slovenskom Betleheme

Vianočný benefičný koncert

Zámer projektu

Generácie predkov vkladali obsah univerzálneho vianočného posolstva do pôsobivej umeleckej reflexie – do kolied, piesní a vinšov. Takto autenticky sa potom zmysel vianočného posolstva premietol aj do života a vzťahov medzi ľuďmi. Ľudové zvyky a obyčaje sa v prúdení času prenášali z pokolenia na pokolenie ako jedinečné bohatstvo, podmanivé kultúrne dedičstvo, vlastné a blízke celej civilizovanej spoločnosti. Poznanie týchto zvykov, ich uchovávanie a šírenie vnímame ako výraz úcty dnešných generácií k našej slovenskej kultúre a odkazu otcovizne. Prirodzeným symbolom vianočnej tradície je aj monumentálny Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, ktorý inšpiroval organizátorov k myšlienke usporadúvania vianočných benefičných koncertov. Vianočné koncerty sa vždy tešia veľkej diváckej priazni a majú vysokú umeleckú i spoločenskú úroveň.

Ciele projektu

Formou benefičných koncertov chceme predstaviť pásmo vianočných kolied a vinšov zo Slovenska v duchu idey Vianoce – posolstvo lásky, pokoja a radosti v pôsobivom prevedení vynikajúcich ľudových umelcov a súborov z rôznych regiónov Slovenska . Zároveň chceme v pravidelných časových cykloch podporovať šľachetné charitatívne projekty – Charity, ktoré svet nevidí. Pri napĺňaní zámeru vianočných benefičných koncertov vychádzame aj zo známej slovenskej koledníckej tradície. Kolednici dostávali od rodín, ktoré navštívili, malé darčeky – koledu. V zmysle odkazu tejto tradície aj my našimi koncertmi symbolicky koledujeme, pričom získanú koledu chceme venovať na ušľachtilé charitatívne ciele. Vychádzame teda z presvedčenia, že i v dnešnej pretechnizovanej dobe ostávajú princípy ľudského konania a človečenskej spolupatričnosti naďalej nemenné a odveké. A preto nám ostáva napokon len to, čo sme rozdali

Predkladanie žiadostí

Žiadosti predkladajte do 15. 11.

Fotografie z udalosti

Niekoľko fotografií z minulých akcií nájdete v galérii udalosti V slovenskom Betleheme.

 

Večer ľudí dobrej vôle sa opäť vrátil do Levoče

 

Tradičný benefičný koncert s názvom Večer ľudí dobrej vôle sa znova vrátil do Levoče. Tento rok sa divákom predstavila hviezdna kombinácia interpretov. Okrem Evy Hornyákovej, Ota Kleina a Kandráčovcov na pódiu vystúpili aj F6, No Name a speváci zo súťaže Superstar – Martin Šafařík, Tereza Mandzáková a porotkyňa Ewa Farná. To všetko na Námestí Majstra Pavla 4.7.2013. Tí, ktorí do Levoče nemohli prísť osobne, mohli sledovať celú akciu aj z pohodlia obývačky vďaka priamemu prenosu RTVS.

Hlavnou myšlienkou celej akcie je pomáhať potrebným a pomôcť nám môžete aj Vy. Ako? Je to jednoduché – v období od 1.7.2013 do 31.12.2013 stačí zaslať prázdnu sms na číslo 807 v sieti všetkých slovenských mobilných operátorov v hodnote 1 EURO, alebo prispieť ľubovoľnou čiastkou na

náš účet číslo 0633843980/0900.

Ďakujeme, že nám už 7 rokov pomáhate pomáhať.

Večer ľudí dobrej vôle

benefičný koncert konaný každoročne 4.7. v predvečer štátneho sviatku SR sv. Cyrila a Metoda

Zámer projektu

Toto jedinečné kultúrno-spoločenské podujatie v rôznych podobách a polohách reflektuje nadčasový univerzálny význam a odkaz posolstva byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – spolupatronov Európy. Aktualizáciou tohto posolstva chceme ponúknuť slovenskému i medzinárodnému spoločenstvu pôsobivé podujatie, ktoré tvorivo a v dôstojnom prostredí hľadá odpovede na zásadné otázky ľudského porozumenia, spolupatričnosti, solidarity a tolerancie. Z tohto uhla pohľadu je programová skladba koncipovaná tak, aby zohľadňovala nielen multigeneračné a multižánrové hľadiská, ale aj korešpondovala s tradíciou kresťanskej kultúry, ktorá je z aspektu vzdelanosti a duchovnej podstaty našej štátnosti neodmysliteľne spojená s pôsobením vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Nemožno tiež obísť ani samotný štátny sviatok, pričom v tomto ohľade ponúka naše podujatie široký priestor na stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle, vrátane rôznych organizácií a komunít, ktoré svojimi charitatívnymi aktivitami nezastupiteľným spôsobom prispievajú do procesu budovania občianskej spoločnosti na Slovensku. Večer ľudí dobrej vôle je duchovne i programovo prepojený s rovnomenným podujatím v moravskom Velehrade.

Ciele projektu

Predstaviť a oceniť najvýznamnejšie charitatívne aktivity v projekte „Charity, ktoré svet nevidí“ a umožniť tak širokej verejnosti tieto podporiť. Treba zdôrazniť, že projekt vnímame aj ako inšpiratívnu výzvu pre ďalších potencionálnych záujemcov, sympatizantov, spolupracovníkov, či sponzorov, ktorým nie je ľahostajná nezištná pomoc blížnemu, empatia a hodnoty ekumenizmu, tak ako slovenským a českým umelcom, ktorí sa v rámci programu každoročne predstavili a predstavia.

Fotografie

Niekoľko vybraných fotografií nájdete v galérii udalosti Večer ľudí dobrej vôle.

 

Konto ľudí dobrej vôle

 

Konto ľudí dobrej vôle

Fotografia z akcie Dni ľudí dobrej vôle 2008

Zámer projektu

Konto ľudí dobrej vôle Nadácia Prameň zriadila na získavanie prostriedkov formou verejnej zbierky, ktorá je povolená Ministerstvom vnútra SR a prebieha od 1.7. do 31.12. na celom území Slovenskej republiky. Na uvedené „Konto“ je možné prispievať finančnými prostriedkami:

  1. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet v Slovenskej sporiteľni
    číslo 633843980/0900 – neobmedzená výška príspevku
  2. zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 807 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko. Zaslaním prázdnej SMS správy prispeje každý darca sumou 1 Euro na Konto ľudí dobrej vôle a operátori je odvedú na účet verejnej zbierky v plnej výške.

Ciele projektu

Verejnoprospešný účel konania zbierky:

  • podpora a rozvoj vzdelávania vytvorením grantového systému na pomoc študentom stredných a vysokých škôl zo sociálne slabších rodín
  • ochrana zdravia formou pomoci zdravotníckym zariadeniam a jednotlivcom pri nákupe prístrojov a pomôcok potrebných pri liečbe pacientov
  • pomoc postihnutým živelnými pohromami

Žiadatelia o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle predložia vyplnené a podpísané tlačivo:

Žiadosť o grant – fyzická osoba

alebo

Žiadosť o grant – právnická osoba

Z konta ľudí dobrej vôle môžu byť podporení aj študenti SŠ a VŠ zo sociálne slabších rodín formou štipendia určeného na čiastočné krytie nákladov spojených so štúdiom.

Formuláre

Termín predkladania žiadosti: celoročne.

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle FO

Žiadosť o poskytnutie grantu z Konta ľudí dobrej vôle PO

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti

Potvrdenie o príjme z daňového priznania

 

Menu