Študent

Nadácia Prameň chce podporovať mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom svojho grantového programu Študent. Formou štipendia podporí študentov stredných a vysokých škôl, u ktorých pre ťažkú hospodársku situáciu v dôsledku celosvetovej krízy je ohrozené štúdium z finančných dôvodov.

  • Stredoškolskí študenti majú možnosť získať štipendium v maximálnej výške 35 Eur mesačne, celkom 350 Eur na školský rok.
  • Vysokoškolskí študenti majú možnosť získať štipendium v maximálnej výške 100 Eur mesačne, celkom 1000 Eur na akademický rok.

Termín predkladania žiadosti: do 31.12.

Žiadateľ o poskytnutie štipendia predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s potvrdením o príjme rodičov (ak je rodič dôchodca, predkladá potvrdenie o výške dôchodku) a príjme svojom, ak má svoj vlastný príjem.

Ženatí/vydaté žiadatelia predkladajú aj potvrdenie o príjme manžela/manželky a o príjme rodičov, ak si ich títo uplatňujú ako vyživované osoby.

Formuláre

Žiadosť o štipendium

Potvrdenie o príjme z daňového priznania

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti

Menu